avatar 0.00 3.12
avatar 3.71 3.12
avatar 0.00 3.12
avatar 0.08 3.12
avatar 1.44 3.12
avatar 0.00 3.11
avatar 0.00 3.11
avatar 0.35 3.09
avatar 0.00 3.08
avatar 0.00 3.08
avatar 0.00 3.08
avatar 0.00 3.08
avatar 0.00 3.08
avatar 0.00 3.08
avatar 0.01 3.08